Διαβάστε προσεκτικά τους όρους κάτω απ’ τους οποίους διεξάγεται η εφαρμογή της διαδικτυακής συμβουλευτικής και σκεφθείτε αν αποτελεί μια παρέμβαση που ταιριάζει σε σας και στο είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε.

Η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να λαμβάνει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει να λαμβάνει τις υπηρεσίες μας ανώνυμα, το μόνο που απαιτείτε είναι να μας καλέσει, τις διαθέσιμες ημέρες και ώρες για τα ανώνυμα ραντευού μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα της Εποικινωνίας. Για να υπάρχει η δυνατότητα αποστολής απόδειξης της πληρωμής των υπηρεσιών, πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία στην φόρμα Αίτηση Ραντεβού. Η ορθή συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του πελάτη.

Οι διαδικτυακές (online) συνεδρίες διέπονται στα κύρια σημεία τους από τους ιδίους όρους που διέπουν τις συμβουλευτικές/θεραπευτικές συνεδρίες, οι οποίες διεξάγονται σε χώρο γραφείου. Συνεπώς, στη διαδικτυακή (on-line) συμβουλευτική, η Σύμβουλος υπέχει την ίδια ακριβώς υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, όπως και στις συμβουλευτικές συνεδρίες που διεξάγονται εντός γραφείου (σημειώνεται ότι από την υποχρέωση απορρήτου εξαιρούνται περιπτώσεις απειλής της σωματικής ακεραιότητας ή/και της ζωής του ιδίου του Συμβουλευόμενου ή άλλων ανθρώπων).

Η διαδικτυακή (on-line) συμβουλευτική δεν αντικαθιστά την δια ζώσης (δηλαδή σε περιβάλλον γραφείου) συμβουλευτική/ ψυχοθεραπεία, ΟΤΑΝ και ΕΦΟΣΟΝ τούτο κρίνεται αναγκαίο από τη Σύμβουλο, όπως ιδίως σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης (π.χ σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης ιατρικής/ψυχιατρικής βοήθειας ή απειλής της σωματικής ακεραιότητας ή/και της ζωής του ενδιαφερόμενου ή άλλου ανθρώπου), ή σε περιπτώσεις συγκεκριμένων διαγνωστικών κατηγοριών σοβαρότατων ψυχικών παθήσεων όπου η Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου δεν συνιστάται.

Η Σύμβουλος δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων από κακόβουλη χρήση/παρεμβολή τρίτων στο διαδίκτυο (hackers). Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή συνεδρία διατηρούν τα νόμιμα δικαιώματά τους έναντι παντός υπευθύνου για την κακόβουλη αυτή χρήση.

Η όλη διαδικασία των συνεδριών διεξάγεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς για διαδικτυακή (on-line) παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής / ψυχοθεραπείας, έγκριτων επαγγελματικών σωματείων και συλλόγων Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, όπως της BACP (Βρετανικός Σύλλογος Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας), που θεωρείται παγκοσμίως ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους οργανισμούς ψυχικής υγείας.
Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (session) θα κοινοποιούνται τόσο από τον πελάτη προς τη Σύμβουλο, όσο και από τη Σύμβουλο προς τον Πελάτη, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Απαγορεύεται ρητά και στα δύο μέρη η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή και δημοσιοποίηση τμημάτων ή και του συνόλου της συνεδρίας (του οπτικοαουστικού ή και μόνον του ηχητικού υλικού) χωρίς την έγγραφη προηγούμενη συναίνεση του άλλου μέρους. Τυχόν τέτοια χρήση επισύρει τις αντίστοιχες έννομες συνέπειες σε αστικό, διοικητικό και ποινικό επίπεδο.

Ο πελάτης θεωρεί το εκάστοτε συμφωνηθέν τίμημα της διαδικτυακής (on-line) συμβουλευτικής συνεδρίας,πλήρως αποδεκτό,ως εύλογο και δίκαιο.Η διάρκεια της συνεδρίας ορίζεται στα 60′.Η συνεδρία θα πραγματοποιείται μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα μετά την επιβεβαίωση καταβολής του ως άνω τιμήματος, αναλόγως και των υποχρεώσεων που έχει κάθε μέρος, αφού προηγηθεί γραπτή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ή μέσω ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (SMS), και προσυννενόηση των δύο πλευρών.
Σε περίπτωση που η προκαθορισθείσα συνεδρία δεν πραγματοποιηθεί εξ υπαιτιότητάς του πελάτη (για οιονδήποτε λόγο όπως π.χ ασθένειά του, έκτακτο/απρόβλεπτο κώλυμά του πάσης φύσης, κ.τ.λ.), ο ενδιαφερόμενος, όπως άλλωστε ισχύει και στην αντίστοιχη περίπτωση της ακύρωσης/αναβολής συνεδριών που λαμβάνουν χώρα στο γραφείο της Συμβούλου, δε δικαιούται να αξιώσει την επιστροφή της καταβληθείσας αμοιβής, δεδομένης της δέσμευσης του επαγγελματικού χρόνου της Συμβούλου για δική του αποκλειστική χρήση. Σε περίπτωση που η Σύμβουλος ενημερωθεί για την όποια δυσκολία ή αδυναμία παρουσίας του πελάτη, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την προκαθορισθείσα ημερομηνία της (διαδικτυακής) συνεδρίας, είναι δυνατή, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Συμβούλου, η μετάθεση της συνεδρίας σε άλλη κοινώς αποδεκτή ημερομηνία.
Σε περίπτωση τεχνικού κωλύματος που συνεπάγεται τη διακοπή της διαδικτυακής σύνδεσης ή την αδυναμία διαδικτυακής επικοινωνίας εξαιτίας τεχνικών απρόοπτων προβλημάτων οποιασδήποτε των δύο πλευρών, τότε πραγματοποιείται νέα επικοινωνία, τηλεφωνική ή γραπτή για τον προσδιορισμό της μεταφοράς της προγραμματισμένης συνεδρίας, σε νέο, κοινά αποδεκτό χρόνο.
Η Συμβουλος δεν φέρει ευθύνη για τις πράξεις ή τις αποφάσεις που ο πελάτης θεωρεί ως απόρροια της συμβουλευτικής που λαμβάνει από τον διαδικτυακό αυτό χώρο.

Σημειώνεται ρητά ότι η επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατή, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής πληρωμής.Αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει αρχική καλή προαίρεση και από τις δύο πλευρές και να επικρατεί η αίσθηση ότι η Σύμβουλος κάνει το καλύτερο δυνατό προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής βοήθειας του πελάτη, παρότι κάποιοι όροι του συμβουλευτικού/θεραπευτικού πλαισίου, ή αναφορές κατά τη διαδικασία, μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστα ή επίπονα συναισθήματα. Η πρόοδος όμως και η συναισθηματική ενηλικίωση, σχεδόν ποτέ δεν επιτυγχάνονται τελείως «αναίμακτα» και χωρίς κάποιον αγώνα. Είναι σημαντικό, μέσα στη διάρκεια της συνεργασίας, να προσπαθούν και οι δύο πλευρές να εκφράζουν κάθε φορά αβίαστα αυτά που αισθάνονται, όποια κι να είναι αυτά.

Η πληρωμή των online συνεδριών γίνεται μέσω δύο τρόπων:
• με έμβασμα σε λογαριασμό τραπέζης που θα σας δοθεί από τη Σύμβουλο, στην τράπεζα ALPHA BANK
• μέσω της ασφαλούς υπηρεσίας vivawallet

Σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης ή διαφωνίας κατά την εφαρμογή των παρόντων όρων, εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Κρητης